وبسایت خود را به درگاه پرداخت متصل کنید!

با استفاده از پلاگین ها و افزونه های بیت پی قادر خواهید بود در کمتر از چند دقیقه، وب سایت خود را به درگاه پرداخت مجهز نمایید. به این منظور می توانید پلاگین و افزونه مربوط به سیستم مدیریت محتوای سایت خود را از لیست زیر دریافت نموده و طبق آموزش موجود در فایل دریافتی، وب سایت خود را به راحتی به بیت پی متصل نمایید.پلاگین های پرداخت تعداد : ۶۴