محاسبه گر کارمزد


تنها هزینه ای که در بیت پی دریافت می شود، کارمزد انجام تراکنش می باشد که به انتخاب پذیرنده، از خریدار یا پذیرنده اخذ می گردد. هزینه ها در بیت پی به شرح ذیل می باشد :

کارمزد درگاه واسط 0.5% با سقف 5,000 تومان

کارمزد درگاه مستقیم 1% با سقف 10,000 تومان

توسط محاسبه گر می توانید کارمزدهای دریافتی توسط بیت پی را با مبالغ متفاوت محاسبه نمایید.


نوع درگاه:

مبلغ:

  تومان

کارمزد پرداختی

تومان


چرا وجود سقف کارمزد بهتر است ؟

در بیت پی سقف کارمزد وجود دارد که این امر باعث کم شدن کارمزد پرداختی می شود.

مثال : حین انجام تراکنش 2 میلیون تومانی ، %0.5 این تراکنش 10 هزار تومان می شود که با وجود سقف پرداخت، در بیت پی حداکثر 5 هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می شود.

اما دیگر سیستم های پرداخت در همین حالت، به دلیل نداشتن سقف کارمزد، وجه به مراتب بیشتری به عنوان کارمزد از شما دریافت می کنند.